Imieniny:

11.07.2018

II nabór do Komitetu Rewitalizacji

W lipcu odbędzie się drugi, uzupełniający nabór do Komitetu Rewitalizacji.

Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza ponowny nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XLIII/309/2018 Rady Miejskiej w Opolu lubelskim z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Opola Lubelskiego.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024 (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Opola Lubelskiego w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie nie więcej niż 30 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od dnia 19 lipca 2018 roku do 19 sierpnia 2018 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Deklaracji.

1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rewitalizacja@opolelubelskie.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;

2) drogą korespondencyjną na adres Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.

3) bezpośrednio do pok. nr 205 w budynku Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim w godzinach pracy Urzędu.

Deklaracja niepodpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone
w innej formie niż na wzorze Deklaracji lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Opola Lubelskie. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Opola Lubelskiego zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Informacje zamieszczone są na stronie www.opolelubelskie.pl oraz www.odnawiamy.opolelubelskie.pl oraz na stronie BIP Gminy Opole Lubelskie.

pozostałe aktualności

 • Tymczasowe przeniesienie „Małego Targu”

  19/02/2020

 • Spotkanie z handlowcami z Małego Targu

  28/01/2020

 • Remonty trzech obiektów

  28/01/2020

  „Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania – rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego”

Zobacz więcej aktualności